De fire element


Informasjonen  på denne siden er grunnleggende for å forstå elementlæren.
"De fire elementene" er et fundamentalt navigeringssystem for å forstå menneskelige reaksjoner og atferd.

De fire elementer representerer de grunnleggende menneskelige egenskaper, reaksjoner og atferd. Mange forskjellige mekanismer, fysiologiske systemer og funksjoner ligger dypt i oss. Vi kjenner på langt nær alle disse mekanismene, og langt mindre hvordan vi skal kontrollere dem. Vi kan vente i det uendelige på de avanserte forskningsresultatene, men i mellomtiden trenger vi noe håndfast som er praktisk og matnyttig. Ett sted må vi begynne, og dette er den mest fundamentale og håndgripelige modell som vi kan forstå og arbeide med. 
 
 Elementene representerer det første, praktisk anvendbare grensesnittet mellom dypere mekanismer og vår bevisste opplevelsesverden. Vi har en selvbevissthet og et indre opplevelses rom der ytterpunktene avgrenses av hva vi oppfatter i den våkne bevissthet. Gjennom denne, i dette rommet, har vi evne til opplevelse og handling gjennom språk og tanker, følelser, sanseopplevelser og kroppsfunksjoner, - og vi skal kunne ha et indre kart som skal representere oss selv utad og samtidig fortolke de dypere lag av oss. Men ikke minst handler det om vår oversikt over, forståelse av og tilpassing til omverdenen. 
 
 I dette systemet bruker vi de fire grunnleggende elementer, luft, vann, jord og ild. 
 
 I tillegg til vannelementet, som symboliserer følelsene, har vi det mentale element, luft, som symboliserer tankeevnen, det logiske, abstrakte og analyserende. Mellom disse to elementene bør det være en viss balanse. Dessuten har man benyttet seg av to andre elementer, jord og ild, som mer henspeiler på hvordan vi handler og reagerer: Ild er det impulsive, plutselige, spontane og aktive, mens jord er elementet for rutiner og ritualer, avspenning, tilstedeværelse og meditasjon - et spennende og mystisk element som de fleste kjenner for lite til!